bakgrund
 


Ingenjörsklubben riktar sig till personer med teknikintresse inom samhälle, industri, teknikföretag eller forskning.

Styrelsen
 


Styrelsen består av representanter från näringsliv, akademi och myndighet

Fr.o.m. 2019-11-28 består styrelsen av:

  Pontus Gruhs – Ordförande

Sanna Winge – Vice Ordförande          

Sten Hammarlund – Skattmästare

Mia Eriksson – Ledamot          

Angelica Ekholm – Ledamot          

Richard Eriksson – Ledamot        

Hans Ingvarsson – Ledamot          

Gunnar Malm – Ledamot          

Johan Nestor – Ledamot

Martin Norsell – Ledamot          

Anders Nygårds – Ledamot

Stadgar
 


§1
Klubbens ändamål är att bidra till utveckling av de tekniska vetenskaperna samt svensk industri och byggnadskonst.

§2
Inval av nya medlemmar ska ske vid styrelsesammanträde.

Medlem som ej, trots skriftlig anmaning före årets utgång erlagt stadgad årsavgift, anses ha utgått ur klubben.
Nyinvald medlem betalar årsavgift för det år, under vilket inval skett.

§3
Varje år hålles minst två sammankomster utöver årsmötet. Årsmötet hålles i sista kvartalet. Vid årsmötet ska ärenden enligt bilaga 1 behandlas.

§4
Medlemmar i klubben ska vara tekniskt bildade eller tekniskt intresserade personer som kan bidra till uppfyllandet av föreningens ändamål. Hedersmedlemmar utses på förslag av styrelsen och valet ska ske vid årsmöte och med acklamation.

§5
Styrelsen utgöres av minst sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och skattmästare.

Skattmästaren redovisar medlemsavgifter samt för Klubbens räkenskaper.

Ansvarig för Klubbens kommunikationskanaler tex hemsida och sociala medier utses inom styrelsen.

Ordförande, vice ordförande och skattmästare är firmatecknare och äger rätt att disponera klubbens bankkonton.

§6
Revisorerna ska senast aug månad avge revisionsberättelse.

§7
Ändring av klubbens stadgar kan ske endast på ett årsmöte och sedan förslag därtill blivit medlemmarna tillställt samt på ett föregående styrelsemöte behandlats och godkänts. Föreslagna ändringar ska, för giltighet, antagas med minst 50% av de avgivna rösterna.

§8
Klubbens upplösning kan beslutas endast av två på varandra följande årsmöten. För att beslutet om upplösning skall bli giltigt, måste minst 2/3 av de avgivna rösterna vara för upplösning. I händelse av upplösning ska Klubbens tillgångar tillfalla Ljungbergsfonden.

 

Bilaga 1 – Dagordning årsmöte

§1 Mötets öppnande (görs av styrelsens sittande ordförande)

§2 Fastställande av dagordning

§3 Val av mötesordförande

§4 Val av mötessekreterare

§5 Val av justeringsman

§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§7 Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet

§8 Förslag till budget och verksamhet kommande år

§9 Fastställande av medlemsavgift för kommande år

§10 Val av styrelse 

Ordförande, Vice Ordförande, Skattmästare, Ledamöter

§11 Val av revisorer

§12 Val av valberedning

§13 Övrigt

§14 Mötets avslutning

 

Ort, datum

 

 

Vid protokollet                                                       Justeras

 

 

————————-                                            ——————————–

 

 

 

Ordförande

 

 


Stadgar senast reviderad 29 November 2018

 

Historia
 


På initiativ av några ledande tekniker i Dalarna bildades 1901 en ingenjörsklubb, som fick namnet Ingeniörsklubben i Falun. Dess förste ordförande blev Erik Johan Ljungberg, VD för Stora Kopparbergs Bergslags AB. Tidigare hade man fått resa till Gävle för att kunna delta i klubbsammankomster med ingenjörer, en då tidskrävande resa. Den nya klubbens ändamål skulle vara ”att genom referat af in- och utländska tekniska tidskrifter, meddelanden ur praktiken samt föredrag och diskussioner följa utvecklingen inom tekniken”.


Klubben fick en god start. Medlemsantalet växte snabbt från 23 personer vid bildandet till 142 tio år senare för att sedan stadigt åka genom åren till ca 600 på 1950-talet och därefter vara mellan 600 och 700. Klubben fick sin första kvinnliga medlem 1942. På senare år har antalet kvinnliga medlemmar ökat betydligt men fortfarande är andelen kvinnor låg.

Klubben grundades på Tomasdagen 21 december 1901.

Klickbar PDF: Ingenjörsklubben 100 år

Denna lastbil tillverkad av Vabis 1902 är alltså jämngammal med ingenjörsklubben. Den vägde 1.5 ton och hade en tvåcylindrig motor på 9 hk. (IVA: 75 år av teknik)

 

Möten
 


Tomasmässa 2019-11-28

Temat för 2019-års Tomasmässa var Den tunga industrins framtida fossilfrihet och stora behov av elenergi.

Vi vill rikta ett stort tack till föreläsarna:

  • Mia Eriksson – Plats och produktionschef SSAB
  • Malin Löfsjögård – VD Svensk Betong
  • Björn Bolund – Senior R&D Engineer vid Vattenfall R&D
  • Janne Wallenius, professor i Reaktorfysik vid KTH

Tack även till Martin Norsell – rektor Högskolan Dalarna som höll ihop den avslutande diskussionen och frågestunden. 


IVA-seminarium 2019-09-26

Temat var Ökad digital konkurrenskraft

Ingenjörsklubben kopplar upp sig mot IVA:s seminarium

Klickbar pdf: Inbjudan seminarium 26 sept 2019 


Studiebesök Elväg och vätgas Sandviken 2019-09-17

Klickbar pdf: Inbjudan Sandviken


Laboration 2047 Science Center 2018-10-04

I ett led att förena unga och gamla bjöd klubben in till laboration på 2047 Science Center där barn från ca 10 år tillsammans med klubbens medlemmar fick programmera robotar. 

Teorilektion                 

Copyright © 2019 Ingklubben.se | Webbdesign och grafisk formgivning av Sweedly webbyrå